VGL² CAR SOLUTIONS
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 ARTIKEL 1 : ALGEMENE BESCHIKKINGEN 

De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze contractvoorwaarden welke van toepassing zijn met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de koper, op alle offertes en overeenkomsten. Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenissen en/of voorwaarden die niet schriftelijk bevestigd werden door de algemene directie van de vennootschap. De vermeldingen, gegevens en tarieven in de offertes van de verkoper zijn in alle gevallen slechts indicatief en niet bindend. Deze zijn immers regelmatig onderhevig aan wijzigingen, ingevolge de evolutie die de goederen regelmatig ondergaan.

 

ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

Door het ondertekenen van een bestelbon plaatst de koper een onherroepelijke bestelling. Deze bestelling wordt aanvaard door de verkoper, tenzij de verkoper binnen de 8 dagen na ondertekening van de bestelbon de bestelling weigert, in welk geval geen overeenkomst tot stand komt. Deze weigering kan geen aanleiding zijn tot enige vordering in schadevergoeding, ook niet wanneer tussen partijen op geregelde tijdstippen contracten worden gesloten. Indien de koper een bestelling annuleert is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper van 10 % van de overeengekomen verkoopprijs, met een minimum van 250,00€.

 

ARTIKEL 3 : PRIJZEN 

De prijzen opgegeven in de catalogen van de verkoper zijn indicatief en niet bindend. Ingeval de levering van goederen en/of diensten zou voorzien zijn binnen een termijn welke de drie maanden overschrijdt te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon, alsmede ingeval van uitstel van levering op verzoek van de koper, om welke reden ook, behoudt de verkoper zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de prijs van de dag welke zal in voege zijn op het ogenblik van de werkelijke levering. De prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de overeenkomst. De goederen worden gefactureerd af magazijn, port, taksen en kosten niet inbegrepen.

 

ARTIKEL 4 : LEVERING – LEVERINGSTERMIJNEN 

Vanaf het ogenblik dat de goederen het pakhuis van de verkoper verlaten, wordt het risico overgedragen op de koper, onverminderd de toepassing van artikel 8 van huidige algemene voorwaarden. Behoudens andersluidende bepaling, worden de goederen verkocht en geleverd zonder toebehoren voor plaatsing of aansluiting. De plaatsing en aansluiting zijn niet inbegrepen. De verkoper verbindt er zich toe de leveringstermijnen in de mate van het mogelijke na te leven. De leveringstermijnen gelden echter als richtlijn en zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot vernietiging van de bestelling. Iedere vertraging door overmacht schorst de leveringstermijn voor deze periode.

 

ARTIKEL 5 : AANVAARDING – KLACHTEN 

De zichtbare gebreken worden gedekt door de inontvangstname zonder voorbehoud van de goederen door de koper. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen op het door de koper aangeduide adres. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht tot klagen. Bovendien vervalt het recht tot klagen indien en zodra de koper (een gedeelte van) de geleverde goederen heeft bewerkt of verwerkt. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, maat, kleuren, afwerking, enz… leveren geen grond voor klachten op. Mocht de verkoper een klacht gegrond bevinden, dan heeft deze de keuze binnen redelijke termijn de goederen te herstellen of te vervangen of de waarden van de goederen te crediteren dan wel op een andere passende wijze aan de klacht tegemoet te komen, zonder dat de koper bijkomende schadevergoedingen kan vorderen. De verkoper is derhalve hoe dan ook nooit gehouden tot betaling van wat dan ook van indirecte schade en gevolgschade (zoals o.a. commerciële schade), noch voor schade aan derden. Onze waarborg is niet van toepassing op gevolgen die voortvloeien uit een ongepast of abnormaal gebruik, uit een gebrek aan voorzorg of slecht onderhoud.

 

ARTIKEL 6 : RETOURZENDINGEN 

Retourzendingen dienen van tevoren door de verkoper te worden goedgekeurd. De verkoper zal de koper mededelen of de verkoper de goederen zal doen terughalen of dat de koper de zaken zal terugzenden. Ingeval van retourzending door de koper blijven de goederen voor rekening en risico van de koper totdat de verkoper de zaken zal hebben ontvangen. Uit de ontvangst van de retour gezonden goederen kan geen erkenning van aansprakelijkheid worden afgeleid lastens de verkoper.

 

ARTIKEL 7 : BETALINGEN 

De leveringen van goederen of diensten, evenals alle hieraan verbonden taksen zijn betaalbaar op de zetel van onze maatschappij, contant, netto en zonder korting. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1 % (12 % jaars). Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, zonder voorafgaande aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde, met een minimum van 125,00€. Aanvaarding van cheques, wissels, order-brieven of andere gespreide betalingen, vormen geen schuldvernieuwing en de algemene voorwaarden blijven integraal van toepassing.

 

ARTIKEL 8 : EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Onverminderd de overdracht van het risico conform artikel 4 van huidige voorwaarden, behoudt de verkoper zich de eigendom voor van alle geleverde of te leveren goederen, totdat integraal aan de verkoper voldaan zullen zijn door de koper verschuldigde prestaties en betalingsverplichtingen voor alle geleverde of te leveren goederen of diensten. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot integrale betaling, en hierbij wordt expliciet gemeld dat de koper, of derden, met betrekking tot deze goederen van de verkoper geen onroerendmaking door bestemming of incorporatie kunnen inroepen. Zolang de eigendom van de geleverde goederen aan de verkoper behoort, is het de koper niet geoorloofd de goederen te verpanden, te verkopen of over te dragen. In geval beslag wordt gelegd op de goederen of indien deze op een of andere manier gevaar lopen, moet de koper de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen door mededeling van het proces-verbaal van beslag en van alle andere inlichtingen en bescheiden die van aard zijn om de belangen van de verkoper te beschermen. Indien de koper in gebreke blijft de prestaties als bedoeld in dit artikel na te leven, is de verkoper gerechtigd de zaken die aan de verkoper toebehoren, zelf en voor rekening van de verkoper terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden en dit op kosten van de koper. De koper verleent de verkoper reeds nu voor  alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

 

ARTIKEL 9 : RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht. Dan tenzij de verkoper als eiser zou verkiezen het geding elders aanhangig te maken, vallen alle betwistingen tussen partijen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »